Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Miele Center Calta

MIELE CENTER CALTA
CALTA - K, s.ro.
 
se sídlem: 
Pernerova 10/32
186 00 Praha 8
Tel:  +420 724 500 732
E-mail: miele@caltaelektro.cz
IČO: 25155822
DIČ: CZ25155822
 
Spisová značka C 87218 uvedená u městského soudu v Praze.
 
 • Všeobecná ustanovení
 1. Předmětem této smlouvy je prodej přístrojů a zařízení označených zevně a podmínky, za kterých se tento prodej uskutečňuje. Pro všechny dodávky prodávajícího a úkony s nimi související, jsou rozhodující výlučně dále uvedené všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen podmínky) vyjma případů, kdy budou tyto podmínky vyloučeny.
 2. Vyloučit tyto podmínky lze pouze za těchto podmínek: podmínky kupujícího budou přiloženy ke smlouvě a písemně potvrzeny statutárním orgánem prodávajícího.
 3. Odbytové cesty pro obchodníky prodávajícího
 4. Veškeré dodávky, které zpracovávají obchodníci pro prodávajícího jsou určeny pro velkoobchod nebo maloobchod, který je dodává přímo finálnímu spotřebiteli. Prodávající je oprávněn sám vybrat odborného maloobchodníka, kterému dodávku dodá. Předpokladem pro uskutečnění dodávek odbornému maloobchodníkovi je specializace maloobchodníka na prodej elektrických domácích spotřebičů a nebo alespoň existence příslušného odborného oddělení v prostorách maloobchodníka (obchodního domu), které je srovnatelné se specializovaným odborným maloobchodem. Tento vybraný odborný maloobchodník je povinen zajišťovat úroveň prezentace domácích spotřebičů prodávajícího, která odpovídá vysoké kvalitě produktů prodávajícího a jím vytvořené image. Vybraný maloobchodník musí disponovat vyškoleným prodejním personálem s dobrými znalostmi výrobků prodávajícího, aby byl schopen poskytnout zákazníkům odbornou konzultaci. Maloobchodník je povinen vystupovat na trhu tak, aby byla zachována image prodávajícího. O tom, zda tyto podmínky prodávajícího příslušný maloobchodník splňuje, rozhoduje prodávající.
 5. Při porušení podmínek, uvedených v bodu 2a/, má prodávající právo zastavit dodávky. Kromě toho si prodávající vyhrazuje právo na uplatnění nároků na náhradu škody.
 6. Prodávající není povinen přijmout objednávky kupujícího, resp. jeho návrh na uzavření smlouvy. Prodávající na základě těchto podmínek dodává přístroje a zařízení i přímo finálnímu spotřebiteli. V dalším textu jsou subjekty, kterým je dodáváno na základě těchto podmínek, označeni jako kupující.
 • Dodávky, přechod vlastnického práva a nebezpečí.
 1. Dodávka se uskutečňuje z centrálního skladu. Přechod vlastnického práva na kupujícího se řídí ustanovením bodu 5. této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Dodávka bude kupujícímu předána jen za předpokladu, že bude zaplacena celá kupní cena předem, resp. kupující poskytne prodávajícímu dostatečnou záruku zaplacení dodávky, kterou prodávající předem akceptoval. Tato záruka může být ve formě směnky, šeku nebo bankovní záruky.
 2. Prodávající se zavazuje dodržovat sjednané dodací lhůty. Není-li dodací lhůta sjednána, zavazuje se prodávající dodat zboží ve lhůtě přiměřené vzhledem k povaze a složitosti dodávky.
 3. Případy vyšší moci a závady materiálu u prodávajícího jsou důvodem k tomu, aby prodávající dle vlastního uvážení upravil dodací lhůty, jakož i podle své volby své dodavatelské závazky. Prodávající je povinen sdělit tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného prodlení. Kupující zůstává povinen převzít zboží kdykoliv a to i v případě zpožděného dodání zboží prodávajícím.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny v konstrukci, rozměrech a vahách. Toto ustanovení platí v tom smyslu, že si prodávající vyhrazuje právo dodat kupujícímu produkt ve sjednané kvalitě nebo kvalitě vyšší vzhledem k rozvoji technického pokroku u výrobků prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky, které mohou být zvlášť zúčtovány.
 6. Prodávající je oprávněn podle svého uvážení provést zaslání na dobírku (inkaso při dodávce před předáním)
 • Ceny, splatnost kupní ceny a platební podmínky
 • Prodávající prodává zboží za hotové, na dobírku (viz. bod 3. písm. f) nebo na fakturu. Prodávající může s kupujícím dohodnout placení na fakturu předem nebo až po dodávce zboží, případně může být sjednáno i zaplacení kupní ceny ve splátkách. Recyklační příspěvek je stanoven provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a. s. (www.elektrowin.cz). Prostřednictvím tohoto kolektivního systému jsou splněny povinnosti v oblasti zpětného odběru.
  • Varianta A – platba na fakturu nebo na proforma-fakturu předem
   1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu celou kupní cenu před dodáním zboží na základě vystavené faktury nebo proforma-faktury.
   2. Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny, pokud neuhradí prodávajícímu kupní cenu ve lhůtě splatnosti dle příslušné faktury nebo proforma-faktury před dodáním zboží.
  • Varianta B – platba na fakturu po dodávce
   1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu celou kupní cenu ve lhůtě stanovené v prodávajícím vystavené a kupujícímu zaslané faktuře.
  • Varianta C – platba ve splátkách
   1. Na základě písemné dohody stran je možné platit kupní cenu ve splátkách. Součástí dohody stran je potom sjednaný splátkový kalendář.
   2. Je-li kupující byť jen s částí splátky v prodlení, dochází ke ztrátě výhody splátek, a to bez předchozího upozornění prodávajícím; celková pohledávka zbytku kupní ceny je tedy splatná okamžitě v celé výši.Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré náklady a poplatky související s vymáháním pohledávky prodávajícím, zejména náklady na zapojení inkasních kanceláří a náklady související s poskytováním právní pomoci.
   3. Pokud se dozví prodávající o poměrech kupujícího jakoukoliv skutečnost, která zakládá vznik důvodné pochybnosti o tom, že kupující splní řádně a včas své závazky, je prodávající oprávněn ke změně platebních a dodacích podmínek a zejména k tomu, aby požadoval za svou celkovou pohledávku záruku a jiné jistoty, resp. je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Kupující není oprávněn zadržet platby v důsledku nekompletní dodávky, nároků na náhradu škody, zajištění a jiných požadavků. Kompenzace s kupní cenou není přípustná.
   4. Ceny jsou určeny dle ceníku prodávajícího. Nebudou-li u prodávajícího v platnost nové ceny dle jeho ceníku v den objednávky kupujícího, potom platí tyto nové ceny jako ceny dohodnuté.
   5. Úroky z prodlení budou činit 0,05 % každý den z dlužné částky až do dne úplného zaplacení.
 • Výhrada vlastnického práva, informační povinnost
 1. Jestliže kupující prodá zboží před tím, než budou všechny pohledávky prodávajícího zaplaceny, zavazuje se kupující již nyní veškeré pohledávky z dalšího prodeje vůči svému odběrateli postoupit prostřednictvím písemné smlouvy prodávajícímu. Pro případ porušení tohoto závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši kupní ceny předmětného zboží, kterou je povinen uhradit kupující prodávajícímu.
 2. Kupující není oprávněn dodávku zastavit ve prospěch třetí osoby a je povinen o eventuálních zásazích třetí osoby do doby zaplacení celé kupní ceny dodávky okamžitě uvědomit prodávajícího.
 • Záruka, odpovědnost za vady
 1. Miele, spol. s r.o. odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí přístroje pro domácnost Miele (dále jen „přístroj“) v záruční době v délce 24 měsíců ode dne zakoupení. Uplynutím záruční doby odpovědnost Miele, spol. s r.o. za vady zaniká. U přístrojů uváděných do provozu, jejichž uvedení do provozu bylo realizováno autorizovaným servisem Miele ve lhůtě nejpozději šesti měsíců ode dne zakoupení přístroje, začíná záruční doba běžet ode dne uvedení do provozu.
 2. Miele, spol. s r.o. odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí přístroje Miele pro průmyslové použití (např. v hotelích, nemocnicích, průmyslových prádelnách atd.) v záruční době v délce 12 měsíců ode dne zakoupení. Uplynutím záruční doby odpovědnost Miele, spol. s r.o. za vady zaniká. U přístrojů uváděných do provozu, jejichž uvedení do provozu bylo realizováno autorizovaným servisem Miele ve lhůtě nejpozději šesti měsíců ode dne zakoupení přístroje, začíná záruční doba běžet ode dne uvedení do provozu.
 3. Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční době je použití stroje, nebo přístroje dle příslušného návodu k použití při běžném provozu za použití značkových náhradních dílů či surovin nejvyšší kvality. Záruka se nevztahuje na vady způsobené chybným uvedením do provozu, neodbornou obsluhou nebo neodborným zásahem.
 4. Podmínkou pro úspěšnou reklamaci zjištěných vad u zboží ze strany kupujícího, je bezodkladné písemné oznámení prodávajícímu. Práva z odpovědnosti za vady zboží resp. prodané věci zaniknou uplynutím záruční lhůty.
 5. Kupující je povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u prodávajícího. Nechá-li kupující opravit produkt v záruční lhůtě u jiného subjektu než u prodávajícího, potom nemá kupující vůči prodávajícímu žádný nárok na náhradu vzniklých nákladů. V případě oprav nebo jiných zásahů do prodané věci v průběhu záruční lhůty jinou osobou než prodávajícím, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.
 • Místo plnění a použitelné právo
 1. Místem plnění je Plzeň nebo příslušný expediční sklad.
 2. Platebním místem prodávajícího je jeho bankovní účet označený zevně.
 3. Pro účely doručování a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím jsou sjednány jejich zevně označené adresy. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu veškeré změny týkající se především změny jeho obchodního jména, sídla, právní formy, popř. i další skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění závazků prodávajícímu.
 4. Pro vztahy řídící se těmito Prodejními a dodacími podmínkami platí výhradně české právo. V souladu s ustanovením § 89a/ o.s.ř. je místně příslušným soudem pro účastníky řízení v obchodní věci příslušný soud ve městě Plzni.
 5. Pozbude-li jakékoliv ustanovení těchto podmínek z jakýchkoliv důvodů platnosti, není tím dotčena platnost ostatních podmínek. Místo neplatných ustanovení se vztah bude řídit ustanovením, které je obsahově nejblíže neplatným ustanovením.